Sutarties salygos

 UAB "ARGENTUM LUCRUM" įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje duomenų valdytoju, kurio registravimo kodas – P4108 ( http://db.ada.lt/pinfoPublic.cfm?id=10169 ).

Jūsų kredito sutarčiai vykdyti, Jūs turite pateikti Skubuskreditas.lt prašomus asmens duomenis mokumo įvertinimui, įsiskolinimo valdymui, bei asmens tapatybės nustatymui. Nepateikus savo asmens duomenų, Skubuskreditas.lt atsisakys sudaryti kredito sutartį, nes neturės galimybės įvertinti Jūsų mokumo.

Skubuskreditas.lt užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus laikomi saugiai, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus ir jų reikalavimus. Visi Skubuskreditas.lt darbuotojai bei atstovai įsipareigoja ir įpareigoti saugoti visus Jūsų asmens duomenis. Skubuskreditas.lt įdiegęs tinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones nuo atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.